Protokół Zebrania

admin   6 września 2016   3 komentarze do Protokół Zebrania

Protokół z zebrania mieszkańców wsi Jastrzębie, które odbyło się 31 sierpnia 2016 r.

Obecni:
IMG_4031– Wanda Jakubiszyn – Sołtys wsi Jastrzębie, przewodnicząca zebrania
– Daniel Putkiewicz,  Zastępca Burmistrza Piaseczna,
– Adam Marciniak, Radny
– Teresa Mazanek i Monika Rosińska – przedstawicielki Wydziału Infrastruktury i Transportu   Publicznego Urzędu miasta i gminy Piaseczno
– mieszkańcy wsi Jastrzębie – wg listy obecności

Porządek zebrania:

 1. Informacja w sprawie przebudowy ul. Ptaków Leśnych
 2. Pytania i opinie mieszkańców dot. tej przebudowy oraz wyjaśnienia zaproszonych gości.
 3. Przedstawienie propozycji zagospodarowania środków funduszu sołeckiego na 2017
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia tych środków
 5. Informacja sołtysa w sprawie propozycji wsi Jastrzębie do budżetu gminy Piaseczno
 6. Sprawy bieżące

 Przewodnicząca przywitała przybyłych gości i przedstawiła porządek zebrania.

 

Ad. Pkt.1.

W sali, w której odbywało się zebranie, zostały wyłożone mapy działek położonych wzdłuż ul. Ptaków Leśnych z wyrysowanym wstępnym projektem przebudowy tej ulicy, zakładającym budowę chodnika oraz ścieżki rowerowej oraz z podaniem ilości metrów kwadratowych, jakie z poszczególnych działek musiałyby zostać oddane pod tę przebudowę. Mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z tymi mapami.

Zastępca Burmistrza Piaseczna p. Daniel Putkiewicz przypomniał historię dotychczasowych działań, podejmowanych w sprawie przebudowy ul. Ptaków Leśnych, podkreślając fakt, że wydane już na projekt tej przebudowy 400.000 PLN zostało zmarnowane, a projekt powędrował do kosza z powodu sprzeciwu znacznej części mieszkańców Jastrzębia wobec tego projektu. Fakt ten kładzie się cieniem na starania o powrót do tematu, a piaseczyńscy radni nie chcą ryzykować kolejnego fiaska. Należy również mieć na uwadze, że budżet gminy Piaseczno w roku 2017 i latach kolejnych będzie coraz bardziej napięty i coraz trudniej, – jeśli w ogóle – będzie można umieszczać w nim tego typu inwestycje lokalne. Aktualny projekt budżetu gminy Piaseczno na przyszły rok nie przewiduje środków na projekt przebudowy ul. Ptaków Leśnych we wsi Jastrzębie. W tej sytuacji niezbędnym warunkiem podjęcia starań o włączenie do tego budżetu takich środków jest okazanie przez mieszkańców Jastrzębia zdecydowanej woli przebudowy tej ulicy na zasadach, wynikających z obowiązujących przepisów (łączna szerokość drogi 12 metrów, w tym chodnik i ścieżka rowerowa, budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej). Obecnie jest ostatni moment na złożenie takiego wniosku, gdyż z każdym miesiącem sytuacja finansowa gminy będzie coraz trudniejsza. Na tę kwestię zwrócił również uwagę Radny Adam Marciniak.

Ad. Pkt.2

Pytania mieszkańców dotyczyły:

– procedur przejmowania przez gminę gruntów pod przebudowę,
– sposobu wyceny odszkodowań,
– konieczności przesuwania niektórych ogrodzeń i wynikających z tego konsekwencji,
– sposobu wyliczenia ilości metrów kwadratowych, jakie z poszczególnych działek musiałyby  zostać oddane pod przebudowę,
– odwodnienia.

Pojawiły się też pojedyncze głosy, kwestionujące zasadność budowy chodnika o szerokości 2 metrów oraz ścieżki rowerowej. Jeden z mieszkańców postulował poprowadzenie ścieżki rowerowej wzdłuż lasu.

Zaproszeni goście udzielili stosownych wyjaśnień, zwracając uwagę na fakt, że techniczne parametry przebudowy drogi muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami.

Przewodnicząca zebrania poinformowała, że jako sołtys wsi Jastrzębie wystąpi w imieniu jej mieszkańców do Burmistrza Gminy Piaseczno z wnioskiem o włączenie do budżetu gminy na rok 2017 projektu przebudowy ul. Ptaków Leśnych.

Ad. Pkt.3

Przewodnicząca przedstawiła propozycje Rady Sołeckiej rozdysponowania środków z budżetu sołeckiego na 2017r. w kwocie 29.657 PLN. Mieszkańcy Jastrzębia nie zgłosili żadnych propozycji zmian.

Ad. Pkt.4.

Uchwała o przeznaczeniu środków z budżetu sołeckiego na 2017r. została przyjęta jednomyślnie.

Ad.Pkt. 5

Przewodnicząca przedstawiła propozycje wsi Jastrzębie do budżetu gminy Piaseczno na 2017 r.:

–  projekt przebudowy ul. Ptaków Leśnych
– odtworzenie końcówki rowu nr 1
-przejecie przez gminę ulicy Jastrzębskiej
-oświetlenie ulic: Polnych Traw, Leśnych Ziół, Sikoreczki, Ptaków Leśnych od numery 10 -12 ABCD, Zielony Gaj, i Porannej Bryzy
– Wykonanie nakładek asfaltowych na ulicach Jaskółczej, Kukułczej i Ptaków Leśnych od numerów 10-12 ABCD.

Mieszkańcy Jastrzębia zgodzili się z tymi propozycjami.

Ad. Pkt.6.

Przewodnicząca poinformowała, że od 1 września br. rozpocznie kursowanie gimbus, dowożący dzieci z Jastrzębia do szkoły.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował Krzysztof Jakubiszyn

3 thoughts on “Protokół Zebrania

 1. Mateusz Kulas

  Propozycja umieszczenia ścieżki rowerowej przy lesie jest bardzo dobrym pomysłem. Takie rozwiązanie pozwoliłoby zaplanować węższy chodnik a tym samym zmniejszenie planowanej szerokości pasa drogowego i mniejszą ingerencję w obecne posesje.

 2. Matka Polka

  Najlepszym i BEZPIECZNYM rozwiązaniem jest chodnik i ścieżka rowerowa przy ulicy Ptaków Leśnych. Pomysł z wąskim np. półmetrowym chodnikiem to chyba żart.

 3. Mateusz Kulas

  Za ścieżką rowerową przy lesie przemawia istotny argument – sam cel przejażdżki czyli zdrowie a nie uważanie na pieszych i wyjeżdżające samochody z posesji. Każdy kto mieszka przy ulicy i sąsiaduje z takową ścieżką wie jak bardzo trzeba uważać żeby ktoś na rowerze nie wpadł na samochód. Piesi poruszają się ze znacznie mniejsza prędkością.

Comments are closed.